Gudbrandsdalen

tirsdag, 19 februar 2019 12:15

|||

Status E6 gjennom Gudbrandsdalen og endring i prosjektledelse

Her kommer en oversikt over status og veien videre for E6 etappe 2.

Illustrasjonsfoto; bildet er tatt 30.juni 2017 når MGNF fikk møte med Samferdselsministeren på Vinstra.

 

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening er medlem av E6 forum.

Men hva er E6 Forum?

Europaveg 6 er en viktig transportåre mellom landsdeler og har en viktig nasjonal funksjon. Samtidig er vegen av stor betydning for Oppland ved at den binder sammen lokalsamfunn og regioner i fylket.

Vårt mandat er å følge opp og være pådriver for planleggingsprosesser og utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Forumet ledes av fylkesordføreren i Oppland og består for øvrig av ordførerne i berørte kommuner og Statens vegvesen samt representant fra fylkeskommunens administrasjon og næringslivet via næringsforeningene.

Sekretariat: Statens vegvesen Region øst.

 

Videre i saken kan dere lese og laste ned presentasjoner. Men her kommer en kort oppsummering:

Samferdselsdepartementet har sendt brev til Nye Veier AS med forespørsel om å inkludere E6 Øyer–Otta i sin portefølje. Nye Veier AS har akseptert. Antatt stortingsbehandling vil kunne bli i forbindelse med revidert budsjett.

Nye Veier AS har stor grad av frihet innenfor sine rammer og sitt mandat. Ordfører i Sel har utfordret Nye Veier AS på bompengeproposisjonen, med full statlig finansiering og flere bompengepunkt. Dette støtter også MGNF opp om. Det er særdeles viktig at vi holder det fokuset og ikke kommer i en situasjon hvor bompengeandelen på hele strekningen blir mer enn først avtalt. 

Arbeid med reguleringsplan overlates til entreprenør, noe som medfører at kommunen også må forhold seg til entreprenør.

Det bør avklares tidlig om Nye Veier AS ønsker standardendring.

Framtidig drift av veger må avklares. Guttorm T (Norges Lastebileier-forbund) informerer om at ordfører i Ringsaker er utelukkende positiv til samarbeidet med Nye Veier AS i forbindelse med arbeidet som gjennomføres på E6. Den store forandringen i pådriverarbeidet blir nå at vi går fra å forholde oss til politikere og departement, til et Styre i et AS. Vegvesenet har ikke hatt mulighet til å jobbe under de samme vilkår og like fritt. Med Nye Veier blir det en helt ny måte å tenke på og arbeide for en fremskyndet Etappe 2. Fra et næringsperspektiv vil det om mulig bli mer forutsigbart da man slipper alle runder med NTP. Men det vil også tvinge seg frem endringer. Et eksempel er at Nye Veier utelukkende bygger fire felt. Vil det for Ringebu sin del si at Tunnel blir et dyrere alternativ enn først estimert? 

 

 

Her kommer det punktvis informasjon, med mulighet for nedlasting av presentasjoner helt nederst i saken:

 

1. Status gjenstående arbeider i Gudbrandsdalen

Grunnerverv, tekniske bygg, anleggsrigg og tettstedstiltak. Sluttoppgjør for siste kontrakt pågår. Tiltak på rumlefelt i portalområder på tettsteder er gjennomført. Det er nå lite støy nå på grunn av is og snø. Videre oppfølging der Statens vegvesen er innstilt på å finne løsning, gjøres når snøen er borte.

Busskur for ekspressbusser er bestilt og kommer neste uke. Montering avventer trolig til snøen er borte. Det vil bli satt opp to ved Kvamskrysset og et ved Harpefosskrysset.

Last ned egen presentasjon nederst på siden

 

2 Status etappe 2

Rapport.

Førsteutkast til rapport «E6 Ringebu-Otta etappe 2, Strekningen Elstad (Ringebu)-Frya og Sjoa-Otta Videre arbeid i Gudbrandsdalen» ble levert fra prosjektet i august, og endelig rapport ble sendt fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 8. februar 2019. Rapporten beskriver ulike tiltak for besparelse for etappe 2. De ulike veglinjer, fysiske innsparingstiltak og endret kontraktsstrategi er beskrevet i rapporten..

Mulige sparetiltak:

- Sel: Kryss (rundkjøring) rv. 15 i Otta, Ulvolden bru med tilstøtende veger, tiltak på

høybrua og enklere tiltak fra Solhjem og til Otta.

- Sør-Fron: Bruk av eksisterende kulvert ved Tiller Vimek i stedet for bru over jernbane

og veger.

I Ringebu ble de ulike alternative linjer vist. Begge dagløsninger vil gå i sone 2 for vannverket, og inkluderer nytt vannverk.

Samlet tabell for alle alternativer med nøkkeltall og mulige innsparinger ble gjennomgått.

Anbefaling fra Statens vegvesen ble gjennomgått. 

Last ned egen presentasjon nederst på siden

 

3 Fåvang Kirke – Elstad

Utredninger er gjennomført, underlag som grunnlag for videre mekling i KDP-prosessen er klart for Fylkesmannen.

Usikkerhet i forhold til Nye Veier AS, og vi avventer nærmere avklaring slik at prosessen kan fortsette.

Ordfører i Ringebu orienterer om at det er gjennomført to naturkartlegginger, inklusiv vern. Resultat er nettopp klart. Store arealer er foreslått vernet. Dette kan påvirke videre arbeid

 

4 E6 Vingrom - Øyer

- Mekling i regi av FMOP etter andre gangs høring av KDP gjennomført 18. juni 2019. - Sluttbehandling i kommunene med vedtak

- Overlevering av materiale til Nye Veier AS er gjennomført

Hovedelementer i løsningen E6 Vingrom-Ensby ble vist.

 

5 Øyertunnelen

Trafikk nærmer seg 8000 som er grensen for å etablere rømningstunnel. Alternative løsninger er vurdert:

- Etablering av ren rømningstunnel (profil T5,5)

- Etablere tunnelløp som senere kan bygges ut til trafikktunnel

- Beholde dagens tunnelløp for nordgående trafikk og bygge om gamle E6 i dagen

gjennom Skarsmoen for sørgående trafikk.

Anbefaling i rapporten er å etablere en rømningstunnel på østsiden av dagens tunnelløp som senere kan bygges til trafikktunnel

 

6 Ny E6 forbi Lillehammer

I regionen har det historisk vært mye vegutbygging. Prosessen med løsning for ny veg forbi Lillehammer startet i 2014, med mange alternativer.

Statens vegvesen hadde ansvaret for at KDP ble lagt ut på høring første gang. Det er usikker om dette sparte tid og usikkerhet om arbeidet hadde blitt godt nok politisk forankret. Det ble mye styr, og mange oppdukkende problemstillinger etter 1. gangs høring. UPS jobbet veldig godt med Statens vegvesen, men var dette nok? Burde det vært lagt opp til politisk behandling?

Planen gjennomført på 2 år, ros til Bjørn for gjennomføring av prosessen.

Fordel med Nye Veier AS er at man slipper alle runder med NTP. Det overordnede målet er trafikksikkerhet og å knytte Mjøsbyene sammen. Nye Veier AS har delt opp strekningen i tre og man tror på raskere bygging. Det skal ikke være bom på sideveger, kan gi grunn til bekymring for trafikksikkerhet med mulig økt trafikk på lokalveger.

Råd for Gudbrandsdalen: stå sammen i kommunene i jobben med Nye Veier AS.

Last ned egen presentasjon nederst på siden

 

7 Bompenger etappe 1

Knut W orienterte om trafikkutvikling og bompengeinnbetaling for E6 Frya-Sjoa med sideveger.

Det er en mindre trafikk på ny E6 i forhold til prognosene i bompengesaken. Det er økt trafikk på sideveger i forhold til prognosen.

Med dagens takst- og rabattsystem vil prosjektet aldri bli nedbetalt. Med en økning av nedbetalingstiden til 20 år vil det fortsatt være en rest på 220 mill. ved endt nedbetalingstid. En kombinasjon av forlenget nedbetalingstid og økte satser er nødvendig for at prosjektet skal bli nedbetalt.

Det kan ikke settes opp flere bommer, for å få mer trafikk til E6.

Det er nå mulig å kreve inn bompenger på el-biler med inntil 50% av rabattert takst. Erfaringer ved økte takster: kraftig trafikkøkning på bla. rv3, noe som medfører flere ulykker. Kraftig økning på Rv3. Forventet økning ved flere bommer og økte takster. Økt trafikk, økte ulykker.

Drøfting av ulike mulige tiltak som lobby, økt subsidiering/direktetilskudd og sidevegsbom. Det vil i løpet av februar bli sendt en evaluering til fylkeskommunen fra bompengeselskapet, der en trolig vil anbefale å øke takster så snart som mulig.

Last ned egen presentasjon nederst på siden

 

8 Videreføring av E6 forum

Fylkesordføreren er eier av E6 Forum. Vi går nå over i en ny tid. Det Ikke naturlig at Statens vegvesen viderefører sekretariatsfunksjon, men Statens vegvesen kan delta på møter når det er behov.

E6 forum har vært et viktig fora. Det har vært godt samarbeid, mulighet for å diskutere løsninger og det har gitt resultater. Det er også trolig aktuelt for ny byggherre.

Dette er siste møte i E6 forum med dagens form, og Fylkesordfører takker til alle som ha deltatt.

 

9 Våre vakre vegers pris.

E6 gjennom Gudbrandsdalen fikk Vegdirektørens pris for vakre veger 2018 (utbygging). Dette ble kunngjort på teknologidagenen i Trondheim i fjor høst. Prisen vil formelt bli delt ut

6. mai 2019. Da vil det bli et arrangement på Vinstra vegpark fra 11:30 – 14:000 Det vil bli en del er for inviterte og en del som et åpent arrangement.

Last ned egen presentasjon nederst på siden

 

Ukas medlemsbedrift

Rustom Seter

Seterdrift med hovedsaklig dølafe. 

Les mer...

Andre saker

Handlingsplan Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Etter innspill fra våre medlemmer har MGNF vedtatt Handlingsplanen for de neste to år.

Les mer...

Innspill Innkjøpsstrategi Nord-Fron

Nord-Fron kommune jobbet med å utarbeide en ny innkjøpsstrategi for kommunen. Her er innspillet fra Næringsforeningen.

Les mer...

Gudbrandsdalsvegen

Her er rapporten MGNF har laget på Gudbrandsdalsvegen for perioden 2015 - 2016.

Les mer...

Min Gudbrandsdal for deg!

Her kan du søke og finne lokale butikker, lokal mat, håndverkere og andre tjenester i Gudbrandsdalen.